Projekt „Promocja marki produktowej EcoLight LED TECHNOLOGY na rynkach międzynarodowych w ramach branżowego programu promocji.” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest promocja marki EcoLight LED TECHNOLOGY na rynkach międzynarodowych, co przełoży się bezpośrednio na poziom uzyskiwanych przez Beneficjenta przychodów ze sprzedaży eksportowej. Beneficjent weźmie również udział w 5 imprezach targowo - wystawienniczych oraz w misji gospodarczej do Rosji. Wyjazdy targowe i misja gospodarcza zaowocują zawarciem co najmniej 10 kontraktów handlowych. Rezultaty projektu przełożą się na dalszy rozwój działalności eksportowej Wnioskodawcy między innymi poprzez stworzenie zaplecza kapitałowego dla podejmowania dalszych prób ekspansji zagranicznej przez Beneficjenta, jak również dla inwestycji w badania i rozwój służące rozwojowi i tworzeniu nowych produktów dedykowanych do sprzedaży zagranicznej. Realizacja projektu poprzez promocję marki EcoLight LED TECHNOLOGY przyczyni się również do promocji Marki Polskiej Gospodarki.

Projekt jest realizowany w ramach Branżowego Programu Promocji "Budowa i wykańczanie budowli", na rynkach perspektywicznych: Rosja i Norwegia oraz pozostałych rynkach: Niemcy i Wielka Brytania. W ramach projektu przewidziano następujące zadania:
1) Zakupienie usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia na rynek rosyjski;
2) Zakupienie usługi szkoleniowej w zakresie umiędzynarodowienia Wnioskodawcy na rynek rosyjski;
3) Organizacja indywidualnej misji gospodarczej do Rosji;
4) Udział w imprezie targowej BAU, Monachium, NIEMCY;
5) Udział w imprezie targowej Budma Polska;
6) Udział w imprezie targowej ECOBUILD, Londyn / Wielka Brytania;
7) Udział w imprezie targowej Bygg Reis Deg Norwegia;
8) Udział w imprezie targowej INTERLIGHT Moskwa / Rosja;
9) Działania informacyjno - promocyjne w ramach każdej z imprez targowo – wystawienniczych.

Wartość projektu to 966 903,00 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 652 463,00 zł.