Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informujemy, że od 25 maja 2018 r. będą Państwu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Dominika Ściepko prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Eco Light LED Dominik Ściepko Państwa danych osobowych:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dominik Ściepko prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Eco Light LED Dominik Ściepko (zwanym dalej Eco Light LED) z siedzibą w Słupsku (76-200), ul. Żelazna 7A, NIP: 839-249-14-15, REGON: 771609534, dane kontaktowe: adres email: info@eco-light-led.com; tel. 48 59 307 00 01

 

2. Eco Light LED przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:

1) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia umowy, na podstawie zainteresowania Państwa naszą ofertą;

2) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania i na podstawie umowy, gdy została zawarta;

3) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie Państwa zgody w celu nawiązania ewentualnej współpracy bądź kontynuowania istniejących stosunków handlowych. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem;

4) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych;

5) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu;

6) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celach analitycznych (lepszego doboru usług dla potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych usług, optymalizacji procesów  obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej firmy, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu);

7) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celach archiwalnych będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;

8) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu monitorowania ludzi lub towarów w zakresie bezpieczeństwa.

 

3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w punkcie 2, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

1)    Podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Eco Light LED na podstawie zawartej z podmiotami zewnętrznymi umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności z podmiotem księgowym, informatycznym, firmami doradczymi, kancelariami prawniczymi, firmami ubezpieczeniowymi, firmami świadczącymi usługi w zakresie BHP, szkoleń, uprawnień, badań;

2)    Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;

3) Podmioty nabywające wierzytelności w przypadku nieopłacania przez Państwa naszych rachunków/faktur;

4) Komornicy.

Ponadto Eco Light LED jest zobowiązany do przekazywania Państwa danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.

 

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 2 celów przetwarzania:

1) Państwa dane osobowe wynikające z zawarcia umowy/ zlecenia/ zamówienia będą przetwarzane przez okres, w którym mogą się ujawnić roszczenia związane z tą umową/  zleceniem/ zamówieniem, zgodnie z terminami przedawnienia określonymi w kodeksie  cywilnym lub do momentu, gdy podmiot przestanie być aktywny w Centralnej Ewidencji i  Informacji o Działalności Gospodarczej;

2) jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy/zamówienia Państwa dane osobowe związane z  rozmowami o tej umowie/zamówieniu zostaną usunięte w momencie wycofania zgody;

3) dane niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego przez Administratora – przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, w tym przepisy podatkowe.

 

5. W związku z przetwarzaniem przez Eco Light LED Państwa danych osobowych, przysługują Państwu:

1) Prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

2) Prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

3) Prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

4) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

5) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;

6) Prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.

 

6. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Eco Light LED Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu

nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

7. Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia z Państwem umowy lub podjęcia jakiejkolwiek ewentualnej współpracy.

 

W każdym przypadku Eco Light LED jako administrator Państwa danych osobowych odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.